L3 VPN (IP базирани услуги)

Дефиниция

IP VPN-частна клиентска мрежа, изградена върху IP мрежова инфраструктура, която свързва географски отдалечени офиси на клиента. Услугата гарантира на клиента изолиране и сигурност на неговите данни от потока данни в мрежата чрез различни методи като: encryption, IP Sec, IP MPLS.

В допълнение на L2 VPN, която също свързва офисите на клиента в единна мрежа, L3 VPN позволява отдалечен достъп до мрежата от всяка точка с достъп до Интернет и използване на IP приложения.

Архитектура на услугата

От гледна точка на клиента, мрежата на Булгартел изглежда като IP рутер(и).

Дефинират се виртуални рутери (vrf), а клиентските портове се конфигурират като интерфейси на виртуалните рутери. За default gateway на клиентските IP устройства (CPE) се задава виртуалния рутер. Маршрутизирането на трафика (IP traffic routing) между отделните интерфейси (LAN сегменти) се управлява от Булгартел.

Типични приложения
 • Клиенти, които възлагат на оператора инсталирането, конфигурирането и поддръжката на мрежата;
 • При необходимост от отдалечен достъп до мрежата;
 • Ценово ефективно решение.
Предимства
 • Конкурентна цена;
 • Отдалечен достъп до мрежата;
 • Сигурност на данните
 • Използване на IP-based приложения.
Параметри на услугата
 • Капацитет;
 • Резервираност на услугата – показва степента на резервираност:
  • Стандартна: изградена по една физическа свързаност;
  • Резервирана: изградена по две физически свързаности от край до край;
 • QoS приоритизация и трафични класове;
 • Адресна схема;
 • Рутинг протокол за обмяна на информация с клиентското устройство – BGP, OSPF, RIP или default/static.

Активиране и поддръжка

Активирането се извършва от Булгартел след подписване на договор/заявка за услуга. Максималното време за активиране е 30 дни, като може да се договори и по-кратък срок. Възможна е експресна доставка по договаряне.

Поддръжката на услугата се осъществява от отдел ЦУЕМ съгласно Споразумението за ниво на обслужване (SLA).

Телефонът за 24 часова връзка с ЦУЕМ е: +359 885 777 315.