Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2023 г., 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2023 г., 2024 г., 2025 г. на Булгартел АД

Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2023 г., 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2023 г., 2024 г., 2025 г. на Булгартел АД

Документация :

Заповед

Покана

Приложения