Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2023 г., 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., 2024 г., 2025 г., на „Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ

Извършване на Независим финансов одит на  междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2023 г., 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., 2024 г., 2025 г., на „Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ

Документация:

Заповед

Покана

Приложения