Поддръжка

Клиентите на “Булгартел” АД получават надеждни, високоскоростни връзки между крайните точки на мрежата, предоставяни на базата на естествено защитена преносна мрежа при добро качество на конкурентни цени и пресонално обгрижване!”

Обслужване

Клиентите на “Булгартел” АД получават надеждни, високоскоростни връзки между крайните точки на мрежата, предоставяни на базата на естествено защитена преносна мрежа при отлично качество на конкурентни цени.
Технологичното оборудване на “Булгартел” АД позволява бързо, лесно и икономически ефективно повишаване на преносния капацитет и е съвместимо с оборудването на клиентите в съответствие с утвърдените промишлени стандарти.
Обслужването на клиентите се осъществява чрез персонални технически експерти и допълнителен 24-часов 7-дневен достъп на специалистите от Националния център за наблюдение на мрежата на “Булгартел” АД.

Поддръжка

Въвеждането на MPLS технологията ще предостави възможността за управление на различни категории трафик в мрежата и осигурява на клиентите услуги с гарантирано качество (QoS). Това от своя страна позволява на „Булгартел“ АД да въведе съвременна, ориентирана към клиента система за поддръжка с надеждно и качествено обслужване на всички продуктови групи от едно място.

За тази цел е изграден и фунционира 24 часа х 7дни в седмицата Национален център за наблюдение на мрежата със система за регистриране и проследяване на настъпилите събитията, приоритизирани според тяхната критичност по отношение на предоставяните услуги.

Телефони за Националния център за наблюдение на мрежата за клиенти „Булгартел“ АД: