29.04.2020 - Покана за Извършване на Независим финансов одит на Булгартел АД

Покана за Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30юни 2020г., 30 юни 2021г., 30 юни 2022г. и годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2020г., 2021г., 2022г., на "Булгартел АД"


Покана

Заповед

Приложения