29.04.2020 - Покана за Извършване на Независим финансов одит на Булгартел-Скопие ДООЕЛ

Покана за Извършване на Независим финансов одит на междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2020г., 30 юни 2021г., 30 юни 2022г. и годишен индивидуален финансов отчет за 2020г., 2021г., 2022г., на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ

Покана

Заповед

Приложения