15.05.2018 - Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на

Покана за участие в открита от "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален  финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален  финансов отчет към 30 юни 2018 г., на "Булгартел-Скопие" ДООЕЛ 

Покана

Заповед