Новини

Списък новини

Открита тръжна процедура за ремонт на недвижим имот

Набиране на оферти за поддръжка на рутер Juniper

Открита тръжна процедура за ремонт на недвижим имот

Открита тръжна процедура за разширение на изградената 100G DWDM мрежа от София до турската граница с 2x100Gbps ламбди

Покана за участие в открита от Булгартел-Скопие ДООЕЛ процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел-Скопие ДООЕЛ

Покана за участие в открита от Булгартел ЕАД процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2019 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2019 г., на Булгартел ЕАД

ПРОЦЕДУРА ЗА: "ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА "БУЛГАРТЕЛ" АД"

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Провадия-Шумен, Провадия-Варна

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Лозенец-Бургас, Сливен-Ямбол

Уведомление