15.05.2018 - Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на "Булгартел" ЕАД

Покана за участие в открита от "Булгартел" ЕАД  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2018 г., на "Булгартел" ЕАД

Покана

Приложение

Заповед