15.05.2018 - Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на

 

Покана за участие в открита от "Булгартел" ЕАД  процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2018 г. и междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет към 30 юни 2018 г., на "Булгартел" ЕАД

Покана

Приложение

Заповед

Допълнителна информация от 31.05.2018 г.:

Заповед за удължаване на срок

Допълнителна информация от 01.06.2018 г. относно допусната техническа грешка:

Уведомление

Приложение 4